Forretningsbetingelser

Ved køb af Konsulent timer & Abonnementsprodukter hos Kammalou.com.

Ved køb af konsulenttimer gælder:

 • Forretningsbetingelserne er gældende pr. 1. december 2013
 • Parterne er
  1. Sælger: Kammalou.com ApS, Mosegård Park 38, 3500 Værløse, Danmark, CVR: 35533605, i det følgende kammalou.com eller leverandør.
  2. Køber: Den virksomhed, organisation eller enkeltperson, der køber en eller flere af de ydelser, som er beskrevet på www.kammalou.com. eller hvilket som helst tilhørende forretningsområde. i det følgende køber eller kunde.
 • Kunden repræsenteres af kunden selv eller en af kunden udpeget person, Kammalou.com repræsenteres af en eller flere projektledere udpeget af kammalou.com´s ledelse til at varetage projektet.
 • Kammalou.com sælger en immateriel tjenesteydelse, som er beskrevet på dette website www.kammalou.com, og kunden køber disse ydelser mod betaling af en forudbestemt timeløn eller fast pris.
 • Ved aftale om køb af ydelser fra kammalou.com erklærer køber og sælger sig enige i samtlige forretningsbetingelser på denne side.
 • Forretningsbetingelserne er ligeledes gældende for alle tilbud, fuld- eller delleverancer.
 • En aftale om køb er indgået det øjeblik, køber har afgivet bestilling elektronisk gennem e-mail, som er bekræftet af kammalou.com telefonisk eller elektronisk gennem e-mail.
 • Kunden er ansvarlig for fra tid til anden at gennemgå forretningsbetingelserne for derved at ajourføre sig om eventuelle ændringer.
 • Undtagelser til forretningsbetingelserne er kun gældende, såfremt de er på skrift parterne imellem.
 • Der er ingen returret, da alle leverancer er immaterielle produkter og tjenesteydelser, som er fremstillet til kunden baseret på kundens behov (specialfremstillet). Kunden er ene og alene ansvarlig for, at det færdige produkt opfylder kundens krav.
 • Såfremt kammalou.com stiller forslag til problemløsninger, skal disse forslag fortolkes som forslag og ikke rådgivning, dvs. at kammalou.com fraskriver sig ethvert ansvar for fejl og mangler, ekstraudgifter, tabt fortjeneste osv. som følge af sådanne forslag. Kunden har altid det sidste ansvar for valg af løsningsmodel.
 • Kammalou.com kan ikke holdes ansvarlig for fejl og mangler i software (f.eks: moduler, add-ins, cms-systemer, e-commerce-løsninger etc.), som erhverves gratis eller mod betaling i forbindelse med udførelsen af et projekt, også hvis disse moduler erhverves som følge af forslag stillet af kammalou.com. Eventuelle mangler, problemer og krav skal sendes til fabrikanten af den pågældende software (f.eks: moduler, add-ins, cms-systemer, e-commerce-løsninger etc.).
 • Kunden ejer det færdige produkt og har ret til brug, videresalg, udlån samt bortgivelse af produktet uden nogen form for begrænsninger.
 • Såfremt kunden har et økonomisk udestående med kammalou.com, f.eks. regninger med overskreden betalingsfrist, forbeholder kammalou.com sig samtlige rettigheder til det eller de produkter. som ikke er fuldstændigt betalt, uden dog af den grund at give afkald på betaling.
 • Alle leveringstider er vejledende. Der gives ingen leveringsgaranti af nogen art, hverken på design eller programmering., og kunden frasiger sig retten til at kræve erstatning ved forsinkelse.
 • Der tages forbehold for. at en udvikler kan blive syg. Der arbejdes derfor ikke på de dage. hvor en udvikler er syg, med mindre kammalou.com vurderer. at arbejdet kan videreføres af en anden udvikler uden tab af produktivitet og/eller kvalitetsforringelse.
 • Ved længere sydom/fravær vil en ny udvikler med de samme kvalifikationer blive overført til projektet, så hurtigt det er praktisk muligt.
 • Såfremt kammalou.com indsætter en udvikler under spidsbelastning, og denne person er overkvalificeret, skal det fortolkes som en midlertidig foranstaltning og ikke som en permanent løsning.
 • Kammalou.com forbeholder sig retten til. at anvende kunden som reference.
 • Såfremt et website bliver sat op i et CMS-system, er kunden ansvarlig for, at CMS-systemet lever op til kundens forventninger samt at de udvalgte plugins, add-ons og extensions opfylder alle kundens krav, uanset om kunden selv har foretaget valget, eller om kunden er blevet anbefalet det af en designer, udvikler eller projektleder hos kammalou.com.
 • Kammalou.com kan ikke holdes ansvarlig for fejl, mangler, forsinkelse eller tab i forbindelse med implementeringer til tredjepartssystemer.
 • Kunden er ansvarlig for kvalitetskontrol og koordinerer selv eventuelle fejlretninger og forbedringer med udvikleren eller projektlederen.
 • Kammalou.com forsøger at optage samtlige telefonsamtaler mellem kunden og Kammalou.com. Dette gør det muligt for Kammalou.com (og kunden) at gennemgå mundtlige aftaler.
 • Kammalou.com er en dansk virksomhed, hvor udviklingen udføres både i Danmark og udlandet. Eventuelle tvister skal afgøres ved dansk ret.
 • Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato.
 • Der påskrives DKK 100 pr. rykkerskrivelse, og der beregnes en morarente på 2 % pr. påbegyndt måned regnet fra udløb af betalingsfrist, indtil pengene er indbetalt på kammalou.com’s bankkonto.Mos

Ved køb af Abonnement gælder:

 1. Generelle bestemmelser
  1. Det er en betingelse for at kunne tegne et Abonnement, at Kunden er myndig.
  2. Kammalou.com’s forskellige abonnementstyper og de nærmere ydelser, som indgår heri kan ses i produktsammenligningen. I det følgende benævnes den af Kunden valgte abonnementstype som ”Abonnement”.
  3. Kammalou.com’s til enhver tid gældende priser på Kammalou.com’s forskellige abonnementstyper fremgår af produktsammenligningen.
  4. Kammalou.com’s forbeholder sig retten til at ændre sine priser med 45 dages forudgående varsel.
  5. Kundens hosting produkt vil normalt blive oprettet straks efter accept af disse betingelser og betaling af abonnementsprisen. Køber modtager skriftlig bekræftelse på oprettelse af abonnement pr. e-mail (elektronisk fakturering) efter accept af abonnementsaftalen.
 2. Varighed, ophør og opsigelse
  1. Et Shared Hosting abonnement løber i 12 måneder ad gangen.
  2. Et Magento Managed Server abonnements periode er kvartalsvis
  3. Kammalou.com’s forbeholder sig ret til at opsige et abonnement med 30 dages varsel. Alle abonnements m.v. som er betalt forud, vil blive forholdsmæssigt tilbagebetalt, hvis Kammalou.com’s benytter sin ret til opsigelse. Hvis opsigelsen skyldes overtrædelse af nærværende betingelser, vil der ikke ske nogen refusion og opsigelse kan da effektueres uden varsel.
  4. Køber kan til enhver tid opsige et abonnement med en måneds varsel til udløb af en abonnements periode, men forudbetalte beløb refunderes ikke.
  5. En opsigelse skal ske pr. post, eller e-mail med en gyldig underskrift og angivelse af navn/adresse samt årsag til opsigelse. Så længe abonnementet løber uden opsigelse, er Køber forpligtet til at betale de til enhver tid gældende takster.
  6. Såfremt Kammalou.com i henhold til punkt 22 foretager væsentlige og for Kunden forringende ændringer af Forretningsbetingelserne, kan Køber uanset den første bindingsperiode opsige sit Abonnement med 30 dages varsel fra datoen for ændringen.
  7. I øvrigt gælder der en 30 dages Money Back Guarantee for ny køb, se under Abonnement punkt 3. Gælder iøvrigt kun for hosting produkter på delt server
  8. Bindingsperiode, med mindre andet er eksplicit aftalt, er indeværende periode +1 (én) periode.
 3. No Cure No Pay
  1. Køber har 2 Uger (14 dage) til at teste produktet fra kammalou.com leverance af adgang til abonnement. Med mindre andet er skriftligt aftalt med kammalou.com
  2. Accept af abonnementet sker automatisk ved når perioden 3.a er udløbet. 
 4. Betalingsbetingelser
  1. Forud for påbegyndelsen af en ny abonnementsperiode modtager Køber en faktura jf. Abonnement punkt 2. Betaling kan ske ved bankoverførsel til Nykredit Bank (reg.nr 8117 / konto.nr 3323174) eller ved brug af de på faktura anførte metoder.
  2. Ved registrering af betaling modtager Køber en kvittering pr. e-mail på den af Køber oplyste e-mailadresse. I tilfælde af udeblivende betaling modtager Køber påmindelsesskrivelser med konsekvenserne af den udeblivende betaling, jf. Abonnement punkt 10.
  3. Der pålægges i den forbindelse et rykkergebyr på kr. 100, hvis betalingen fortsat udebliver, ophører abonnementet, jf. Abonnement punkt 2.
 5. Ændring af et Abonnement
  1. Køber kan til enhver tid ændre sit Abonnement til en anden.
  2. I tilfælde af at Køber ønsker at nedgradere sit Abonnement vil abonnementsprisen blive reguleret for den efterfølgende abonnementsperiode. I tilfælde af at Køber ønsker at opgradere sit Abonnement vil der blive fremsendt en forholdsmæssig opkrævning for resten af abonnementsperioden.
 6. Ikke-tilladt brug af diskplads
  1. Det er ikke tilladt at benytte et hosting produkt hos Kammalou.com til ulovligt materiale. Herved forstås materiale køber ikke har rettigheder til eller har ret til at publicere fordi det kan krænke andre personer, virksomheder eller disses rettigheder, samt materiale, der strider mod lovgivningen.
  2. Dette forbud gælder tekster, billeder, filmklip, lyd filer og enhver anden tænkelig information eller hyperlinks hertil. Forbuddet er generelt og gælder materialets placering på serveren, uanset om det er tilgængeligt for nogen, herunder køber selv.
  3. Som ulovligt materiale betragtes yderligere materiale af pornografisk, racistisk, religiøs og politisk karakter, som uanset om det er lovligt eller ej kan virke voldsomt stødende. Dette vurderes af Kammalou.com, eventuelt i samarbejde med et ekspert- eller rådgivningsorgan indenfor det pågældende område.
  4. Kammalou.com forbeholder sig endvidere ret til at fjerne indhold lagret som zip, MP3, jpg og lignende, såfremt disse belaster serverne i urimelig grad. Hensigten med Kammalou.com’s hosting produkter er ikke at fungere som ekstern harddisk for lagring af større mængder filer til fri download eller visning, men derimod en fremvisnings- og/eller salgsplads for private brugere, offentlige institutioner og virksomheder.
 7. Anden ikke-tilladt brug
  1. Køber må under ingen omstændigheder anvende sit Abonnement med henblik på at opnå uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet eller i øvrigt handle på en måde, der efter dansk eller anden lovgivning er strafbart.
  2. Køber må heller ikke under nogen omstændigheder foretage sådanne handlinger og transmissioner, som vil kunne udgøre en uforholdsmæssig stor byrde på Kammalou.com’s servere og tekniske infrastruktur, kunne forstyrre Internettets funktion i øvrigt, væsentligt kunne overtræde den til enhver tid gældende net-etikette, som f.eks. ved at afsløre andre menneskers private forhold eller via sin adfærd genere andre internetbrugere på væsentlig måde.
 8. Trafik og scripts
  1. Kammalou.com’s til enhver tid gældende trafikgrænser på Kammalou.com’s forskellige abonnementstyper fremgår af produktsammenligningen. Kammalou.com fakturerer ikke et eventuelt merforbrug. I tilfælde hvor Købers trafikforbrug over en længere periode overstiger abonnementstypens trafikgrænse kontakter Kammalou.com dog Køber med henblik på en evt. fremtidig opgradering til en anden abonnementstype.
  2. Kammalou.com tilbyder fri adgang til standard scripts samt brug af andre scripts. Det forudsættes dog, at der er tale om scripts, der ikke belaster serverne i urimelig grad.
 9. Ophævelse
  1. Kammalou.com’ er berettiget til øjeblikkeligt at ophæve Købers Abonnement ved Købers væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Forretningsbetingelserne, herunder især Abonnement punkt 6, 7, 8 og 15.
  2. Ved afgørelsen af hvornår der foreligger væsentlig misligholdelse i øvrigt, herunder evt. fra Kammalou.com’s side, skal dansk rets almindelige regler finde anvendelse.
  3. Under ingen omstændigheder kan der i tilfælde af ophævelse kræves tilbagelevering af ydelser eller tilbagebetaling af betalinger til den misligholdende part for så vidt angår perioden forud for tidspunktet for ophævelsens meddelelse.
 10. Ophør af Abonnement og kundeforhold
  1. Ved ophør af Købers kundeforhold til Kammalou.com’s, være sig ved Købers eller Kammalou.com’s opsigelse eller ophævelse, vil samtlige Købers data på hosting produktet (herunder bl.a. også data på mailsystemer) blive slettet 8 dage efter det enkelte Abonnements endelige ophør.
 11. Driftssikkerhed
  1. Kammalou.com forbeholder sig ret til uden varsel at begrænse eller indskrænke adgangen til et hosting produkt eller omfanget af de ydelser, som indgår i et Abonnement i det omfang Kammalou.com anser sådan begrænsning for nødvendig af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold.
 12. Ansvar
  1. Købers brug af sit hosting produkt og af Kammalou.com’s ydelser i øvrigt sker i enhver henseende på Købers eget ansvar og risiko. Kammalou.com påtager sig intet ansvar for indholdet, herunder rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som Køber modtager eller transmitterer via Internettet. Kammalou.com påtager sig i øvrigt intet ansvar for uvedkommendes overvågning eller opsamling af eller adgang til Købers trafik eller data.
  2. Kammalou.com fraskriver sig ansvaret for enhver skade og ethvert tab som Køber lider i forbindelse med Købers Abonnementet, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af Købers hosting produkt eller Kammalou.com’s ydelser i øvrigt, uanset den nærmere baggrund herfor, medmindre Kammalou.com har handlet forsætligt til skade for Køber eller groft uagtsomt.
  3. Kammalou.com fraskriver sig således ansvaret for direkte tab og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, tab af data og retablering af data.
  4. Hvis Kammalou.com skulle blive holdt ansvarlig for Købers brug, skal Kammalou.com’s ansvar i videst mulige omfang være begrænset til et beløb svarende til den af Køber betalte abonnementspris for den gældende Abonnementsperiode.
 13. Mailingliste
  1. Kommunikation fra Kammalou.com til Køber vedr. kundeforholdet er i et vist omfang automatiseret, og vil som udgangspunkt foregå via e-mail. Køber kan endvidere have givet sit samtykke til, at Kammalou.com løbende via e-mail må kontakte køber vedrørende produkter og tilbud fra Kammalou.com og vores samarbejdspartnere omkring hosting produkt relaterede ydelser og IT- sikkerhedsløsninger.
 14. Tredjemands rettigheder
  1. Kammalou.com er over for Køber ansvarlig for, at Kammalou.com’s ydelser ikke krænker tredjemands rettigheder. Køber er over for Kammalou.com ansvarlig for, at Købers data, websites, m.v. på Købers hosting produkt ikke krænker tredjemands rettigheder. Såfremt der foretages rets skridt over for Køber eller Kammalou.com med påstand om, at Kammalou.com’s ydelser krænker tredjemands rettigheder er Kammalou.com berettiget til efter eget valg (i) at ændre sine ydelser, således at krænkelsen ophører, eller (ii) ophæve denne aftale helt eller delvist uden yderligere ansvar for Kammalou.com. I begge tilfælde er Kammalou.com’s berettiget til at overtage sagen og de med sagen forbundne omkostninger og Kammalou.com’s er bemyndiget til at gennemføre sagen eller afslutte denne forligsmæssigt.
 15. Kundeoplysninger
  1. Ved Købers tegning af et Abonnement vil Kammalou.com naturligvis registrere kundeoplysninger, herunder særligt navn, adresse og e-mail, i Kammalou.com’s kundedatabase. Kammalou.com’s behandling af sådanne oplysninger er omfattet af og vil ske i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger.
  2. Køber er forpligtet til løbende at meddele Kammalou.com eventuelle ændringer i Købers bopælsadresse og/eller e-mail adresse. Manglende meddelelse til Kammalou.com om ændringer i Købers bopælsadresse og/eller e-mail vil blive anset som væsentlig misligholdelse af Købers forpligtelser i henhold til Forretningsbetingelserne og berettige Kammalou.com til øjeblikkelig ophævelse af Købers Abonnement, jf. Abonnement punkt 9 ovenfor.
 16. Købers behandling af personoplysninger og andre data
  1. Køber beslutter og bærer ansvaret for, hvilke eventuelle personoplysninger og data der registreres på Købers hosting produkt og hvorledes disse skal anvendes. Kammalou.com behandler som udgangspunkt alene sådanne personoplysninger efter instruks fra Køber.
  2. I det omfang personoplysninger, der er omfattet af Lov om behandling af personoplysninger, databehandles ved hjælp af Kammalou.com’s servere, skal Køber give Kammalou.com skriftlig underretning om dette samt om, at Lov om persondatabeskyttelse § 41, stk. 3-5 gælder for Kammalou.com’s behandling af de pågældende personoplysninger.
  3. Kammalou.com er i enhver henseende uden ansvar for alle forhold, der henhører under Lov om behandling af personoplysninger i forbindelse med de af Køber behandlede personoplysninger og Kunden skal friholde Kammalou.com for ethvert krav, der udspringer af Lov om behandling af personoplysninger, anden regulering vedrørende persondatabeskyttelse eller anden offentligretlig regulering i forbindelse hermed.
  4. Kammalou.com forbeholder sig dog retten til at skaffe sig adgang til Købers lagrede data, i det omfang dette efter Kammalou.com’s bedste skøn er nødvendigt af hensyn til Kammalou.com’s drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold. Kammalou.com og dens medarbejdere vil i forbindelse hermed være underlagt en tavshedspligt og give meddelelse til Køber om, at Kammalou.com har haft adgang til de lagrede data.
 17. Strafbare forhold
  1. Såfremt Kammalou.com bliver vidende om strafbare forhold eller aktiviteter i forbindelse med en Købers Abonnement og brug af sit hosting produkt vil Kammalou.com ud over at ophæve Købers abonnement med øjeblikkeligt varsel i henhold til abonnement punkt 9 ovenfor, videregive alle relevante oplysninger til de danske myndigheder i det omfang dette er påkrævet.
 18. Kontakt og support
  1. E-mail support : Kammalou.com tilbyder e-mail support alle dage via [email protected] Spørgsmål fra kunder med BIZ Support besvares typisk indenfor 10 timer. Spørgsmål fra kunder med Standard Support besvares typisk indenfor 24 timer.
  2. Telefon support: Kammalou.com tilbyder telefonisk support alle hverdage kl. 09.00-17.00 til kunder med BIZ Support.
 19. Særlige betingelser for brug af Webshop
  1. Køber har i kraft af sin rolle som ”butiksindehaver” pligt til at angive relevante oplysninger som navn, adresse, cvr nummer samt telefonnummer og e-mail adresse i butikken.
  2. Endvidere er køber i enhver henseende ansvarlig for, at webshoppen overholder gældende love og regler, herunder skatte- og afgiftsmæssige regler, regnskabs- og bogføringsmæssige regler, samt regler om forbrugerbeskyttelse og registerforskrifter.
  3. Køber er desuden forpligtet til at holde Kammalou.com skadesløse for eventuelle krav, der måtte blive rettet mod Kammalou.com som følge af købers forhold og driften af butikken.
 20. Overdragelse
  1. Kammalou.com er berettiget til helt eller delvist at overdrage Købers Abonnement samt sine rettigheder og forpligtelser efter Forretningsbetingelserne til tredjemand.
 21. Ændring af betingelser
  1. Kammalou.com er berettiget til at ændre Forretningsbetingelserne med et varsel på 45 dage.
 22. Lovvalg og værneting
  1. Forretningsbetingelserne, herunder Købers Abonnement er undergivet dansk ret og eventuelle tvister og uoverensstemmelser mellem Køber og Kammalou.com skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.
 23. Leveringsbetingelser
  1. Dedikerede servere, Cloud noder og eventuelle supplerende abonnements services anses for leveret når Køber har modtaget dokumentation og bekræftelse herpå.
  2. Leveringstider:
   1. Standard løsninger inden for 5-7 arbejdsdage.
   2. Individuelt tilpassede løsninger leveres indenfor 7-12 arbejdsdage 

Kontakt KAMMALOU

+45 4448 1020 – [email protected]